obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif Spojená škola
Školská 1087, 925 21 Sládkovičovo
obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif
- HLAVNÁ STRÁNKA
   - O nás
     Personálne obsadenie
   - Prezentácie
   + Fotogaléria
   Projekty
   + Krúžky
   Školský časopis
Výchovný poradca
+ Zelená škola
+ DOKUMENTY
STALO SA
+ MATERSKÉ ŠKOLY
+ ZÁKLADNÁ UMELECKÁ ŠKOLA
ORGANIZÁCIA ŠKOLSKÉHO ROKA
+ NAŠE TRIEDY
- AKTUALITY
INTERNETOVÁ ŽIACKA KNIŽKA
+ ZDRUŽENIE RODIČOV
KNIHA NÁVŠTEV
MAPA SERVERA
Zmluvy,objednávky,faktúry
 

Spojená škola v Sládkovičove vznikla 1.2.2005 v súlade s § 20 zák. č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Na základe rozhodnutia zriaďovateľa, ktorým je Mesto Sládkovičovo, tento zákon umožňuje školám rôzneho druhu a typu spájať sa do jednej právnickej osoby. Spojená škola sa vnútorne člení na organizačné zložky, ktorými sú školy do tejto školy spojené. V našom prípade je to spojenie základnej školy s materskou školou a základnej umeleckej školy. Čiže, Spojená škola v Sládkovičove má základnú školu, dve materské školy, základnú umeleckú školu a ich súčasťou sú centrum voľného času, školský klub detí a školská jedáleň. Spolu vo všetkých školách a školských zariadeniach máme 89 pedagogických a 19 nepedagogických zamestnancov. V základnej škole je 310 žiakov, v MŠ 110 detí, základná umelecká škola má 435 žiakov, centrum voľného času navštevuje 98 žiakov, školský klub 115 žiakov a stravuje sa u nás 427 detí, žiakov a dospelých.      
    

V roku 2010 na základe dobrých výsledkov získala škola čestný názov "Základná škola s materskou školou Karola Kuffnera."

Spojenú školu riadi jeden riaditeľ. Každá škola a školské zariadenie má svojho odborného zástupcu.Ekonomické a pracovnoprávne záležitosti zabezpečuje jeden ekonóm a majetkár.
     
 
0009.gif
 
 
Výročná správa Rady školy 
  
pri Spojenej škole, Školská ul. 1087, 925 21  Sládkovičovo 
za rok 2011 
      Rada školy je podľa ustanovenia § 25 zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a Vyhlášky Ministerstva školstva SR č. 291/2004, ktorou sa určujú podrobnosti a o spôsobe ustanovenia orgánov školskej samosprávy, o ich zložení, o ich organizačnom a finančnom zabezpečení iniciatívnym a poradným samosprávnym orgánom, ktorý vyjadruje a presadzuje záujmy miestnej samosprávy a záujmy rodičov, pedagogických a ďalších zamestnancov školy a žiakov v oblasti výchovy a vzdelávania. Plní tiež funkciu verejnej kontroly práce vedúcich zamestnancov školy. 
Členovia Rady školy pri Spojenej škole, Školská 1087, Sládkovičovo sa v roku 2011 stretli na svojich riadnych zasadnutiach podľa plánu práce celkom trikrát -  10. marca 2011, 14. júna 2011 a 29. septembra 2011. Členov na zasadnutia zvolávala predsedníčka Rady školy formou písomných pozvánok, členovia Rady školy sa zúčastňovali jednotlivých zasadnutí a v prípade neúčasti sa vopred ospravedlnili. Na zasadnutiach členovia  pri Spojenej škole, Školská ul. 1087, 925 21  Sládkovičovo prerokovali a schválili, resp. vzali na vedomie: 
o    Informáciu o zmene v zložení Rady školy pri Spojenej škole Sládkovičovo, Školská 1087, Sládkovičovo, 
o    Informáciu o aktivitách školy a dosiahnutých výsledkoch  
o    Informáciu o výsledku zápisu do 1. ročníka v školskom roku 2011/2012 
o    Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti školy, jej výsledkoch a podmienkach za rok 20010/2011  
o    Návrh a čerpanie rozpočtu školy, správu o výsledkoch hospodárenia školy 
o    Informáciu o výchovno - vzdelávacích výsledkoch školy v školskom roku 2010/2011 
o    Informáciu o počtoch žiakov a detí školy 
o    Výsledky Monitoru v roku 2011 
o    Informáciu o koncepčných zámeroch rozvoja školy v školskom roku 2011/2012 
o    informáciu o pedagogicko-organizačnom a materiálno-technickom zabezpečení výchovno-vzdelávacieho procesu v školskom roku 2011/2012  
  
Funkčné obdobie Rady školy je v zmysle platných právnych predpisov štvorročné a je od 23.06.2009 do 22. 06.2013. Rada školy má nasledovné zloženie: 
  
o    2 zvolení zástupcovia pedagogických zamestnancov školy 
o    1 zvolený zástupca nepedagogických zamestnancov školy 
o    4 zvolení zástupcovia rodičov 
o    4 delegovaní zástupcovia zriaďovateľa 
                                                                                                           
Zloženie Rady školy v roku 2011 bolo nasledovné: 
  
Ing. Mária Gubíniová – zástupca zriaďovateľa – predsedníčka RŠ 
Mgr.Edita Katonová  – zástupca zriaďovateľa – členka RŠ 
Viliam Brunner – zástupca zriaďovateľa– člen RŠ 
Koloman Hrdlica – zástupca zriaďovateľa– člen RŠ 
Mgr. Emília Krnáčová –zástupca pedagogických pracovníkov školy – tajomníčka RŠ 
Jarmila Kopáčiková – zástupca pedagogických pracovníkov školy – podpredsedníčka RŠ 
Katarína Csanakyová- zástupkyňa nepedagogických zamestnancov školy– člen RŠ 
Bc. Milada Krajčovičová – zástupkyňa rodičov– členka RŠ 
Ing. Michal Horváth – zástupca rodičov– člen RŠ 
Eva Krišková– zástupkyňa rodičov– členka RŠ 
Jana Deáková - zástupkyňa rodičov– členka RŠ 

 
            Počas roka 2011 došlo k nasledovnej zmene v zložení Rady školy: Dňa 9.2.2011 primátor mesta ako štatutárny zástupca mesta delegoval zástupcov zriaďovateľa- novozvolených poslancov Mestského zastupiteľstva Sládkovičovo - Mrg. Editu Katonovú, Viliama Brunnera a Kolomana Hrdlicu za členov rady školy a Ing. Kurincovú nahradila ako zástupkyňa rodičov p. Jana Deáková.
 
Rada školy nemá svoj vlastný majetok a svoju činnosť aj v roku 2011 zabezpečovala rozpočtu školy a mesta Sládkovičovo. Výročná správa je pre verejnosť prístupná v sídle Rady školy. 
Správu vypracovala: Ing. Mária Gubíniová- predsedníčka RŠ 
  
  
V Sládkovičove 12. 03. 2012 nu_kwrite.gif
 
Spojená škola v Sládkovičove, Školská 1087, príjme učiteľa s aprobáciou slovenský jazyk a dejepis. 
(c) www.stranka.info - sami si vytvorte Váš Web